Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Djebber BV

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd:

- Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Djebber BV

- Djebber BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Djebber BV, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Stoombootweg 23.

- Opdrachtgever: de partij die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf in de hoedanigheid van gebruiker van de door of namens Djebber BV geleverde diensten of zaken en die verantwoordelijk is voor de organisatie en/of productie van het Evenement.

- Applicatie: het door Djebber BV ontwikkelde (online) systeem voor de aankoop, bemiddeling, behandeling, verwerking en afwikkeling van tickets (inclusief mogelijke updates en smartphone applicatie van dit systeem).

- Overeenkomst: de betreffende Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Gebruiker tot het tegen betaling leveren van diensten in verband met een Evenement, welke door bemiddeling door Djebber BV tot stand komt.

- Locatie: de plaats waar het Evenement gehouden wordt.

- Evenement: de publieke of besloten gebeurtenis waarbij – bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een voorstelling van artistieke en/of sportieve aard wordt opgevoerd, waaronder – doch niet beperkt tot – een musical, theater, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement.

- Ticket: het bewijs van een recht op toegang van een door of namens Opdrachtgever georganiseerd evenement dat door Opdrachtgever aan Gebruiker via de Applicatie wordt verkocht.

- Gebruiker: de natuurlijke en/of rechtspersoon die onder gebruikmaking van de Applicatie een ticket koopt van Opdrachtgever of een andere Gebruiker voor een door of namens Opdrachtgever georganiseerd evenement.

2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, iedere overeenkomst en alle diensten tussen Djebber BV, Gebruikers en een Opdrachtgever, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2 Toepasselijkheid van andere voorwaarden van Gebruiker en/of Opdrachtgever wijst Djebber BV uitdrukkelijk van de hand.

2.3 Op de Overeenkomst zijn tevens van toepassing de algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever, alsmede de algemene Voorwaarden van de houders van de Locaties. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de onderhavige Algemene Voorwaarden en voornoemde voorwaarden prevaleren de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden. Bij strijdigheid tussen de algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever en die van de houders van de Locaties prevaleren de algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever. Afschrift van de algemene Voorwaarden van de Opdrachtgever of wel de houders van Locaties zijn bij de betreffende Opdrachtgever dan wel de betreffende houder van Locatie verkrijgbaar.

2.4 Djebber BV is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn op de website van Djebber BV raadpleegbaar.

2.5 Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden. Blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1 Djebber BV treedt bij het aanbieden en verkopen van (reserveringen voor) Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Gebruiker(s) en Opdrachtgever. Djebber BV is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De Overeenkomst komt tot stand nadat Gebruiker(s) via de Applicatie van Djebber BV één of meerdere Tickets heeft gekocht. Djebber BV verstrekt de Tickets namens Opdrachtgever of andere Gebruiker.

3.2 Gebruiker dient voordat hij zijn reservering bevestigt altijd goed te controleren of de juiste Tickets zijn gereserveerd. Gebruiker dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Gebruiker heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Djebber BV contact met Gebruiker opnemen met behulp van de gegevens die Gebruiker heeft ingevoerd. Als Djebber BV Gebruiker niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Djebber BV ertoe overgaan de reservering te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Gebruiker. Indien Djebber BV twijfelt aan de juistheid of de geldigheid van de door Gebruiker bij de bestelling ingevoerde gegevens of het door Gebruiker gebruikte betaalmiddel, dan heeft zij het recht om de reservering van Gebruiker te annuleren en de Tickets alsnog te verkopen aan een andere Gebruiker. Djebber BV zal zich inspannen om de Gebruiker in een dergelijk geval te informeren.

3.3 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.

3.4 Gebruiker kan zich niet beroepen op het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op grond van artikel 16 I. Hoofdstuk 3 van de Richtlijn 2011/83/EU betreffende consumentenrechten. Tickets kunnen niet worden geretourneerd. Het bepaalde in artikel 6:230p sub e BW is van toepassing op de Tickets.

4. Applicatie

4.1 Djebber BV biedt de Opdrachtgever de mogelijkheid gebruik te maken van de Applicatie voor de verkoop van Tickets aan Gebruikers voor door de Opdrachtgever te organiseren Evenementen.

4.2 Djebber BV verleent de Opdrachtgever toegang tot het gebruik van de Applicatie indien en voor zover dit voor het uitvoeren van de in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen noodzakelijk is.

4.3 De Applicatie wordt – mede met het oog op een maximalisatie van de te verkopen Tickets – door en voor rekening van Djebber BV beheerd, onderhouden en zo nodig hersteld overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.

5. Tarieven en betaling

5.1 Djebber BV verkoopt Tickets namens Opdrachtgevers die de prijs en het aantal beschikbare Tickets bepalen. Informatie betreffende prijs en beschikbaarheid wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.

5.2 Djebber BV zal aan Opdrachtgever een aanbod doen omtrent de tarieven die gehanteerd zullen worden.

5.3 Indien Gebruiker de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Gebruiker, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd.

5.4 Indien de Applicatie eigendomsoverdracht van een Ticket tussen Gebruikers bemiddelt, wordt er een Servicefee in rekening gebracht.

6. Leveringstermijnen

6.1 Tickets worden geleverd aan het account dat is gekoppeld aan het mobiele telefoonnummer dat Gebruiker heeft opgegeven. Djebber BV zal het door Gebruiker opgegeven telefoonnummer en e-mailadres als juist blijven beschouwen, totdat Gebruiker aan Djebber BV een nieuw telefoonnummer heeft meegedeeld.

6.2 Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Gebruiker geen recht op schadevergoeding en ook krijgt Gebruiker niet het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Gebruiker redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.

7. Afgelaste of verplaatste Evenementen

7.1 De verantwoordelijkheid om te controleren of een Evenement is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie is ligt volledig bij Gebruiker. Djebber BV zal zich inspannen de Gebruiker tijdig te voorzien van informatie omtrent eventuele verschuiving/afgelasting van een Evenement. Djebber BV is niet verantwoordelijk voor eventueel gemaakte kosten bij afgelaste of verplaatste Evenementen.

7.2 Tickets van verschoven Evenementen blijven over het algemeen geldig voor het vervangende Evenement, echter is Opdrachtgever hier uiteindelijk verantwoordelijk voor en kan Gebruiker geen aanspraak maken op een vervangend Ticket bij Djebber BV.

7.3 Indien een Evenement wordt afgelast of verschoven, dan kan Gebruiker de Tickets voor dit Evenement inleveren conform de regeling zoals bepaald door de Opdrachtgever. Voor de betreffende voorwaarden verwijzen wij u naar de algemene Voorwaarden van de organisator van het evenement. Indien de Opdrachtgever Djebber BV verzoekt om de Gebruiker de ticketprijs te restitueren, dan zal Djebber BV dit doen nadat zij de betreffende gelden van de Opdrachtgever heeft ontvangen. Service- en administratiekosten worden niet gerestitueerd.

8. Tickets

8.1 De door Djebber BV gedistribueerde Tickets blijven eigendom van de Opdrachtgever. Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om een Ticket op een andere manier dan via de Applicatie aan te bieden aan derden. Wanneer een Ticket op andere wijze(n) wordt aangeboden, dan behoudt Djebber BV zich het recht voor om het Ticket ongeldig te maken en een direct opeisbare boete van € 5.000,- per geval te vorderen van Gebruiker.

8.2 Djebber BV behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen te weigeren van Gebruikers.

9. Intellectuele Eigendomsrechten

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, de Applicatie en het beeldmerk van Djebber BV berusten bij Djebber BV International B.V.

9.2 Gebruiker zal zich onthouden van gedragingen waardoor rechten of andere belangen te dier zake van Djebber BV dan wel haar licentiegever zouden kunnen worden geschaad.

9.3 De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht van Djebber BV naar Gebruiker of Opdrachtgever.

10. Privacy en persoonsgegevens

10.1 Djebber BV voldoet aan al haar verplichtingen als verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verzamelde gegevens van Gebruikers zullen slechts worden verwerkt en gebruikt voor doeleinden waarvoor Gebruiker vooraf expliciete toestemming heeft verleend.

10.2 Gebruiker wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Djebber BV welke op de website van Djebber BV te raadplegen is en Gebruiker wordt ook geacht in te stemmen met de daarin beschreven verwerkingen van de door hem opgegeven persoonsgegevens.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Djebber BV kan niet worden aangemerkt als de organisator van het Evenement en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond het Evenement en aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

11.2 Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van Djebber BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de Tickets aan Gebruiker in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Djebber BV of haar ondergeschikten.

11.3 De aansprakelijkheid van Djebber BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Gebruiker Djebber BV onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Djebber BV ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Djebber BV in staat is adequaat te reageren.

11.4 Djebber BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de houder van dit toegangsbewijs ondervindt door handelen of nalaten van derden.

12. Overmacht

12.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Djebber BV kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

12.2 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Djebber BV in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Gebruiker op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan Gebruiker mee te delen en zulks zonder dat Djebber BV gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

12.3 In de volgende gevallen komen partijen overeen dat in ieder geval sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 12.1 van deze Algemene Voorwaarden:

- in geval van uitblijven dan wel vertraging van prestaties – anders dan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Djebber BV – wegens het tenietgaan, op welke wijze dan ook, van door Djebber BV gebruikte servers, back-ups en andere apparatuur, alsmede storingen in telefoon- en internetverkeer;

- in geval van uitblijven dan wel vertraging van prestaties zijdens Djebber BV als gevolg van acties van sabotage – al dan niet met een terroristisch oogmerk – van derden, waaronder acties van zogenaamde ‘hackers’ en/of ‘crackers’.

13. Vrijwaring

13.1 Opdrachtgever vrijwaart Djebber BV voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

13.2 Opdrachtgever vrijwaart Djebber BV op eerste verzoek indien Djebber BV wordt aangesproken, in welke zin dan ook, door of namens een Gebruiker met betrekking tot de inhoud en/of de al dan niet behoorlijke nakoming van de overeenkomst(en) die Opdrachtgever en Gebruiker met elkaar hebben gesloten, bijvoorbeeld in het geval van afgelastingen, alsmede de daarmee samenhangende communicatie van Opdrachtgever naar Gebruiker, dan wel iedere andere mogelijke vorm van tekortkoming en/of onrechtmatig handelen van Opdrachtgever jegens Gebruiker.

14. Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1 Op alle Overeenkomsten met Djebber BV is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die uit deze Overeenkomst of uit enige daaruit voortvloeiende of daarmee verband houdende (nadere) overeenkomst mochten ontstaan, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.